موسسه اعزام علمی ایرانیان دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
whats insta

خدمات


طراحی رزومه و CV تخصصی

مشاوره تحصیلی برای ادامه تحصیل در دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم (ترکیه و پرتغال)

اخذ پذیرش از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم  ترکیه و پرتغال

پرداخت هزینه های ارزی اخذ پذیرش

پرداخت شهریه دانشگاهها

طراحی کاور لتر

آماده سازی فرم درخواست ویزای شینگن و سایر فرمها

ثبت نام آزمونهای وورودی دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم

خدمات ترجمه رسمی و تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه با مراجعه به سازمانهای مربوطه

اخذ تاییدیه مدارک از سفارت ها

تهییه خوابگاه و منزل اجاره ای