موسسه اعزام علمی ایرانیان دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
whats insta

دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم


دانشگاههای ترکیه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ایران (برای سال تحصیلی 2024-2025)

گروه الف (ممتاز)

 1. Istanbul Technical  University / Istanbul Teknik Universites (دولتی – شهر استانبول)
 2. Hacettepe University / Hacettepe Universitesi (دولتی- شهر آنکارا)
 3. Koc University / Koc Universitesi (خصوصی – شهر استانبول)
 4. Middle East Technical University / Orta Dogu Teknik Universitesi (دولتی- شهر آنکارا)
 5. Istanbul University / Istanbul Universitesi (دولتی- شهر استانبول)
 6.  Ankara University / Ankara Universitesi (دولتی- شهر آنکارا)

گروه ب (خوب)

 1. Bilkent University / Bilkent Universites (خصوصی- شهر آنکارا)
 2. Sabanci University (خصوصی – شهر استانبول)
 3. Bogazici University / Bogazici Universitesi (دولتی – شهر استانبول)
 4. Dokuz Eylul University (دولتی- شهر ازمیر)
 5.  Ege University / Ege Universitesi (دولتی- شهر ازمیر)
 6. Gazi University / Gazi Universitesi (دولتی- شهر آنکارا)
 7. Cukurova University (دولتی – شهر آدانا)
 8. Marmara University / Marmara Universitesi (دولتی- شهر استانبول)
 9. TOBB Ekonomi ve Teknoloji University (خصوصی – شهر آنکارا)
 10. Ihsan Dogramaci Bilkent University

گروه ج (متوسط)

 1. Atılım University (خصوصی- شهر آنکارا)
 2. Acibadem University (خصوصی- شهر استانبول)
 3. University of Gaziantep / Gaziantep Universitesi (دولتی شهر قاضی آنتپ)
 4. Bahçeşehir University (BAU) (خصوصی- شهر استانبول)
 5. Uludag University / Uludag Universitesi (دولتی شهر بورسا)
 6. Kocaeli Univerity (دولتی- شهر کوجاالی)
 7. Ozyegin University (خصوصی- شهر استانبول)
 8. Cankaya University (خصوصی- شهر آنکارا)
 9. Yildiz Technical University / Yildiz Teknik Universitesi (دولتی- شهر استانبول)
 10. Izmir Institute of Technology (دولتی- شهر ازمیر)
 11. Erciyes University / Erciyes Universitesi (دولتی- شهر کایسری)
 12. Akdeniz University (دولتی – شهر آنتالیا)
 13. Baskent University (خصوصی- شهر آنکارا)
 14. Firat University (دولتی- شهر الازیغ)
 15. Istanbul Bilgi University (خصوصی- شهر استانبول)
 16. Mersin University (دولتی – شهر مرسین)
 17. (دولتی- شهر قونیه) Necmettin Erbakan University