موسسه اعزام علمی ایرانیان دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
whats insta

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت


دانشگاههای ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت ایران 2025-2024
 1.  (خصوصی- شهر استانبول) Acıbadem University
 2.  (دولتی- شهر ارزروم) Ataturk University
 3. (دولتی- شهر آنکارا) Ankara University
 4.  (خصوصی- شهر استانبول) Bahçeşehir University
 5.  (خصوصی- شهر آنکارا) Başkent University
 6.  (دولتی- شهر ازمیر) Dokuz Eylül University
 7.  (دولتی- شهر ازمیر) Ege university
 8.  (دولتی- شهر آنکارا) Gazi University
 9.  (دولتی- شهر آنکارا) Hacettepe university
 10.  (دولتی- شهر استانبول) Istanbul University
 11.  (دولتی- شهر ازمیر) Izmir Katip Celebi University
 12.  (خصوصی- شهر استانبول) Istanbul Aydin  University
 13.  (خصوصی- شهر استانبول) Koc University
 14.  (دولتی- شهر استانبول) Marmara University
 15.  (خصوصی- شهر استانبول) Medipol University
 16.  (دولتی- شهر سامسون) Ondokuz Mayis University
 17. (خصوصی- شهر استانبول) Yeditepe University