موسسه اعزام علمی ایرانیان دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
whats insta

دانشگاه های مورد تایید وزارت علومدانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گروه الف (ممتاز)

ISCTE-University Institute of Lisbon –

   Universidade Catolica Portuguesa, Lisboa –

Universidade de Aveiro (University of Aveiro) –

Universidade de Coimbra (University of Coimbra) –

 Universidade de Lisboa (University of Lisbon) –

 Universidade do Minho –

 Universidade do Porto (University of Porto)  –

 Universidade Nova de Lisboa (New University of Lisbon)  –

گروه ب (خوب)

 Universidade da Beira Interior (University of Beira Interior) –

 Universidade de Évora –

Universidade do Algarve (University of the Algarve) –

گروه ج (متوسط)

  Instituto Politécnico de Bragança (IPB) –

 Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) –

 Instituto Politécnico de Leiria – 

  Instituto Politécnico de Lisboa – 

 Instituto Politécnico de Setúbal –

 Instituto Politécnico de Viana do Castelo –

Instituto Politécnico do Porto –

  The Lisbon MBA –

  Universidade Aberta (UAb) –

10.  Universidade da Madeira (UMa) –

  Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) –

 Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias –

قبل
بعدی