خدمات پس از اعزام

استقبال فرودگاهی توسط نماینده موسسه در پرتغال

راهنمایی متفاضی در زمینه های:

   – افتتاح حساب بانکی

    – اسکان موقت تا زمان اسکان دایم در خوابگاه یا اجاره منزل یا اتاق اسدیو

    – اخذ تاییدیه آدرس محل اقامت از شهرداری

     – اخذ کد اقتصادی و سلامت