موسسه اعزام علمی ایرانیان دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
whats insta

دانشگاههای ترکیه


دانشگاههای ترکیه

 

 گروه الف (ممتاز)

 

1. Bilkent University / Bilkent Universitesi

2. Bogazici University / Bogazici Universitesi

3. Hacettepe University / Hacettepe Universitesi

4. Koc University / Koc Universitesi

5. Middle East Technical University / Orta Dogu Teknik Universitesi

6. Sabanci University

  گروه ب (خوب)                                                               

 1.    Ankara University / Ankara Universitesi

 2.     Cankaya University

 3.    Cukurova University

4.   Ege University / Ege Universitesi

5.  Erciyes University / Erciyes Universitesi

6.  Gazi University / Gazi Universitesi

7.  Istanbul Technical University / Istanbul Teknik Universitesi

8.   Istanbul University / Istanbul Universitesi

9.   Karabuk University

10.  Marmara University / Marmara Universitesi

11.   Yildiz Technical University / Yildiz Teknik Universitesi 

 

                                                                                                             گروه ج (متوسط)

 

 1.  Akdeniz University

2.  Anadolu University

3.   Atılım University

4.   Bahçeşehir University (BAU)

5.   Eskisehir Osmangazi University

6.  Istanbul Aydin University

7.   Istanbul Bilgi University

8.   Istanbul Gelisim University

9.   Izmir Institute of Technology

10.  Izmir University of Economics

11.   Kadir Has University

12.  Kocaeli Univerity

13.   KTO Karatay Universitesi

14.  Ondokuz Mayis University

15. Ozyegin University

16. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

17. Sakarya University

18.  Selcuk University / Selcuk Universitesi

19.  Uludag University / Uludag Universitesi

20.   University of Gaziantep / Gaziantep Universitesi

21.  Yeditepe University