استقبال فرودگاهی توسط نماینده موسسه در پرتغال
افتتاح حساب بانکی
اسکان موقت تا زمان اسکان دایم در خوابگاه یا اجاره منزل یا اتاق اسدیو