موسسه اعزام علمی ایرانیان دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
whats insta

تحصیل در ترکیه

تحصیل در ترکیه

دانشگاههای ترکیه

گروه الف (ممتاز)

1. Bilkent University / Bilkent Universitesi

2. Bogazici University / Bogazici Universitesi

3. Hacettepe University / Hacettepe Universitesi

4. Koc University / Koc Universitesi

5. Middle East Technical University / Orta Dogu Teknik Universitesi

6. Sabanci University

گروه ب (خوب)

1. Ankara University / Ankara Universitesi

2. Cankaya University

3. Cukurova University

4. Ege University / Ege Universitesi

5. Erciyes University / Erciyes Universitesi

6. Gazi University / Gazi Universitesi

7. Istanbul Technical University / Istanbul Teknik Universitesi

8. Istanbul University / Istanbul Universitesi

9. Karabuk University

10. Marmara University / Marmara Universitesi

11. Yildiz Technical University / Yildiz Teknik Universitesi

گروه ج (متوسط)

1. Akdeniz University

2. Anadolu University

3. Atılım University

4. Bahçeşehir University (BAU)

5. Eskisehir Osmangazi University

6. Istanbul Aydin University

7. Istanbul Bilgi University

8. Istanbul Gelisim University

9. Izmir Institute of Technology

10. Izmir University of Economics

11. Kadir Has University

12. Kocaeli Univerity

13. KTO Karatay Universitesi

14. Ondokuz Mayis University

15. Ozyegin University

16. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

17. Sakarya University

18. Selcuk University / Selcuk Universitesi

19. Uludag University / Uludag Universitesi

20. University of Gaziantep / Gaziantep Universitesi

21. Yeditepe University

دانشگاههای مورد تایید ترکیه

گروه الف (ممتاز)

Bilkent University / Bilkent Universitesi
Bogazici University / Bogazici Universitesi
Hacettepe University / Hacettepe Universitesi
Koc University / Koc Universitesi
Middle East Technical University / Orta Dogu Teknik Universitesi
Sabanci University
گروه ب (خوب)

Ankara University / Ankara Universitesi
Cankaya University
Cukurova University
Dokuz Eylul University
Ege University / Ege Universitesi
Erciyes University / Erciyes Universitesi
Gazi University / Gazi Universitesi
Istanbul Technical University / Istanbul Teknik Universitesi
Istanbul University / Istanbul Universitesi
Karabuk University
Marmara University / Marmara Universitesi
Yildiz Technical University / Yildiz Teknik Universitesi
گروه ج (متوسط)

Akdeniz University
Anadolu University
Atılım University
Bahçeşehir University (BAU)
Eskisehir Osmangazi University
Istanbul Aydin University
Istanbul Bilgi University
Istanbul Gelisim University
Izmir Institute of Technology
Izmir University of Economics
Kadir Has University
Kocaeli Univerity
KTO Karatay Universitesi
Ondokuz Mayis University
Ozyegin University
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sakarya University
Selcuk University / Selcuk Universitesi
Uludag University / Uludag Universitesi
University of Gaziantep / Gaziantep Universitesi
Yeditepe University

درباره ترکیه